GƯƠM THIÊN TRẤN QUỐC

GƯƠM THIÊN TRẤN QUỐC

Văn hóa Cội Nguồn, đã trao truyền
Kiếm thiên trấn quốc, sáng vô biên
Chỉ cần nhấp chuột, vang tiếng sấm
Dậy đất, dậy trời dậy kinh thiên
Vũ khí văn chương muôn đời trước
Yêu tinh khiếp vía, thất hồn kinh
Chỉ cần xoay chuyển theo tình thế
Thiên binh vạn mã, phải điêu linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s