ĐƠM HOA KẾT TRÁI

ĐƠM HOA KẾT TRÁI

Phong trào bừng lên đấu tranh có ý thức, tầm nhận thức đỉnh cao hiểu biết về Văn Hóa Cội Nguồn, coi trọng truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước, đó là dấu hiệu đáng mừng. Dân tộc Việt Nam đã lớn lên trong sự mầu nhiệm, trưởng thành trong nhận thức. Đó là sự hiển linh của non sông tổ quốc năm nghìn năm.
Một dân tộc đã nhận thức sự làm chủ non sông tổ quốc, làm chủ vận mệnh non sông tổ quốc. Biết đòi hỏi những quyền cơ bản con người. Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền Dân Chủ, Quyền Nhân Quyền. Đã thành tựu một phần lớn về nhận thức am hiểu về Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, trong mỗi con người Việt Nam, phân biệt được cái đúng cái sai, cũng như hướng đi đúng phát triển văn minh dân tộc.
Sự nắm vững Văn Hóa Cội Nguồn làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đoàn kết thống nhất cùng nhau phát triển đất nước, cùng nhau xây dựng cũng như bảo vệ đất nước. Dân tộc Việt Nam là dân tộc . Đa Sắc Tộc. Đa Tôn Giáo .Đa Đạo Giáo nói chung đi vào chữ đa. Điều đó chứng tỏ độc tài độc trị không phù hợp với dân tộc Việt Nam. Mà phù hợp với thể chế Đa Nguyên. Nhân Quyền, Dân Chủ. Công Bằng, Bình Đẳng. Theo thể chế Hiến Pháp trị, Luật Pháp trị, Đạo Đức trị. Đi vào thống nhất. Tam quyền phân lập công bằng bình đẳng Pháp Lý Trị, Công Lý Trị văn minh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s