VÌ NGÀY MAI-1

VÌ NGÀY MAI

Đấu tranh cho tự do
Đấu tranh vì ấm no
Không có ai là thua
Không có người chiến thắng
Đấu tranh vì công lý
Đấu tranh vì công bằng
Đấu tranh vì Nhân Quyền
Tất cả đều tiến bộ
Tất cả đều được lợi
Đem lại cho Việt Nam
Bình yên và vinh quang
Đấu tranh Dân Chủ Tự Do
Đem lại hạnh phúc ấm no công bằng
Làm cho nước mạnh dân giàu
Không ai thua, thắng, người nào cũng vinh
Đấu tranh đem lại văn minh
Độc tài xóa bỏ tiến lên đổi đời
Văn minh Hiến Pháp Nhân Quyền
Không ai vinh nhục, đều là như nhau
Đấu tranh đem lại thành công
Tất cả đều lợi, vinh quang nước nhà
Dân giàu nước mạnh yên bình
Đấu tranh đổi mới, đẹp lành an vui
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s