MỘT MÌNH VẪN ĐI-1

MỘT MÌNH VẪN ĐI

Quốc Tổ Vua Hùng công dựng nước
Kế thừa con, cháu, giữ giang san

Hỡi ai vì nước vì non
Dù cho vùi dập cũng không sờn lòng
Đã là con cháu Tiên Rồng
Dậy đi đứng dậy, hào hùng đứng lên
Dù cho máu đổ đầu rơi
Dù cho đánh đập, bắt giam ngục tù
Cũng không bỏ Cội bỏ Nguồn
Dù cho còn lại một mình vẫn đi
Thà quyết tử, xông lên cứu nước
Vẫn còn hơn, giặc cướp nước non
Sống đời nô lệ ngoại bang
Làm thân trâu ngựa, hết mong an lành
Sống nhục nhã, chết còn hơn sống
Sống đọa đày, ngày, tháng đớn đau
Thà rằng quyết tử hi sinh
Tới cùng chống trả, cứu nguy nước nhà
Không chết trẻ, thời cũng chết già
Chết đau, chết bệnh, chết là ngục giam
Ôi cái chết, trước sau cũng chết
Nào ai đâu tránh thoát được đâu
Cái chết vì nước vì dân
Để cho con cháu, bình yên muôn đời
Hỡi ai con cháu Tiên Rồng
Hãy vì non nước sẵn sàng hiến dâng
Vua Hùng Quốc Tổ, theo chân
Cứu nguy đất nước,giang san cõi bờ
Sống thời vì nước vì nhà
Chết theo Quốc Tổ về trời an vui
Hồn Linh nào chết mà lo
Hi sinh vì nước danh thơm sáng ngời
Dù cho còn lại một mình
Cũng không bỏ cuộc giữ gìn nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s