ĐẮP XÂY HÒA BÌNH.

ĐẮP XÂY HÒA BÌNH.

Tốt đẹp thay, con Hồng cháu Lạc.
Tâm sáng ngời, Nguồn Cội không quên
Vua Hùng Quốc Tổ Anh Linh.
Biển trời công đức dựng lên sơn hà
Lời Quốc Tổ sáng ngời soi sáng
Năm nghìn năm chân lý không phai
Thấm vào non nước núi sông
Thấm vào con cháu Lạc Hồng uy linh
Nền truyền thống lừng danh trời đất
Đến hôm nay, kết trái đơm hoa
Làm cho nước Việt bừng lên
Tự Do, Dân Chủ văn minh công bằng
Lòng lân nhẹ, tâm hồn sung sướng
Trời trở xuân, đẹp lắm ngàn mây
Việt Nam Rồng Phụng tung bay
Dân giàu nước mạnh đắp xây hòa bình
Nước Việt Nam hết rồi nô lệ
Tự bay lên tỏa rực hào quang
Đứng đầu Nam Việt, Việt Nam
Văn minh vật chất, đi đôi tinh thần
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s