MẤY AI TRÊN ĐỜI

MẤY AI TRÊN ĐỜI

Thế thời vận thế tối tăm
Nghĩ về Nguồn Cội mấy ai trên đời
Huống chi yêu nước thương nòi
Ra công vực dậy, con đường Cha Ông
Con đường truyền thống anh linh
Con đường dựng nước dựng non hào hùng
Làm ngọn đuốc soi đường dẫn dắt
Truyền kinh thơ, chuyển hóa hồn linh
Làm cho thức tỉnh nguy cơ
Giặc Tàu sắp cướp nước non quê nhà
Ai cũng biết sơn hà rất quý
Thời tại sao im nín mà chi
Để cho non nước, nước non
Tiêu điều vì bởi ngoại xâm giặc Tàu
Ai cũng biết con đường nô lệ
Thời vùi chôn thế hệ cháu con
Thế mà cứ mãi lặng im
Để cho non nước lâm nguy khốn cùng
Dân khốn khổ đã rồi không nói
Nước lâm nguy trước mắt đâu xa
Nếu không thức tỉnh còn mê
Nước non nhất định mất đi chẳng còn
Hỡi ai vì nước vì nhà
Chung tay gìn giữ sơn hà nước non
Vô cảm đánh mất giang san
Chỉ vì nhu nhược, hại tiêu giống nòi
Đau lòng người Mẹ quê nhà
Thương ai lạc lối hại là Việt Nam
Quý thay những bậc Hiếu Trung
Vì non vì nước mà quên thân mình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s