THAY TRỜI

Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng
Thay trời chuyển hóa khắp cùng thế gian
Lập đời Thánh Đức thượng ngơn
Sắc phong Thiên Ý vinh quang cho người
Những ai có đủ duyên lành
Có công vì nước vì nhà sắc phong
Có công truyền bá kinh thơ
Có công gìn giữ Văn Kinh Ý Trời,
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Làm Vua làm Chúa nước trời uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–