THAY TRỜI

THAY TRỜI

Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng
Thay trời chuyển hóa khắp cùng thế gian
Lập đời Thánh Đức thượng ngơn
Sắc phong Thiên Ý vinh quang cho người
Những ai có đủ duyên lành
Có công vì nước vì nhà sắc phong
Có công truyền bá kinh thơ
Có công gìn giữ Văn Kinh Ý Trời,
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
Làm Vua làm Chúa nước trời uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s