BÁU VẬT ÔNG CHA

BÁU VẬT ÔNG CHA

Văn Kinh sử truyện Ý Trời
Gieo vào cuộc sống cho đời nở hoa
Rồng Tiên phất phới âu ca
Nước non một dãy sơn hà bình yên
Từ đây nước Việt cõi tiên
Năm châu bốn bể, gắng liền Việt Nam,
Vua Hùng Quốc Tổ Chí Tôn,
Anh Linh đệ nhất, thế gian ai bằng
Thay quyền Thiên Ý Cha Trời,
Cứu nhân độ thế, khắp thời năm châu
Kỳ ba Thánh Đức gồm thâu
Vô minh tan biến, rõ bầu càn khôn
Con Trời xuống thế chuyển luân
Cửa trời mở rộng thế nhân về trời
Việt Nam rực rỡ sáng ngời
Là do Quốc Bảo Vua Hùng truyền trao
Bảo vật quý báu biết bao
Văn, Thơ, Triết, Truyện, kinh luân Ý Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s