LẬP CÔNG ĐỘ ĐỜI
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Lập công trong hội kỳ ba thời nầy
Coi như gặp hội Rồng mây
Có công có quả đắp xây son vàng
Một câu cũng đặng phúc lành
Huống chi vì cội vì Nguồn truyền kinh
Làm cho đất nước Việt Nam,
Phúc lành rộng mở, tối tăm không còn
Thái bình thịnh vượng an bình
Hận thù xóa bỏ đăng trình chung vui
Người nầy muôn vạn kiếp sau
Đứng đầu đại chúng, sang giàu thông minh
Gia đình dòng họ vẻ vang
Ông Bà Cha Mẹ siêu sanh về trời
Truyền kinh phước đức vô cùng
Tiêu tan nghiệp chướng, tiêu trừ họa tai
Chỉ cần truyền đặng một câu
Chuyển đổi số mạng siêu sanh về trời
Huống chi đọc tụng thuộc lòng
Tâm Linh tỏa sáng phước phần ức muôn
Kinh Thơ Thiên Ý Trời Cha
Giải trừ tất cả họa tai khốn cùng
Truyền kinh công đức gì bằng
Muốn chi đặng nấy cầu gì cũng linh
Cầu giàu thời được giàu sang
Cầu quan thời được làm quan khó gì
Cầu Thần, cầu Thánh đều thành
Muốn chi đặng nấy chẳng lầm chẳng sai
Trời ban phúc báo là đây
Gieo một mà hưởng tới trăm tới nghìn
Đại phú thường ở do Trời
Lập công dù ít hưởng nhiều ức muôn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-