VỀ CỘI VỀ NGUỒN

VỀ CỘI VỀ NGUỒN
Sao không về Nguồn Cội
Tìm những gì đã mất
Sao mãi còn lạc bước
Xu hướng theo ngoại lai
Mãi lệ thuộc buông xuôi
Nhất là theo Lê, Mác
Lợi gì hại là khác
Cội Nguồn lại bỏ bê
Làm cho đất nước kiệt suy
Chỉ vì xu thế ngoại lai cúi luồn
Tôn thờ chủ nghĩa vô thần
Đảo điên cuộc sống, tan tành kỉ cương
Biển đảo Trung Cọng cướp luôn
Non sông Tổ Quốc đất đai mất lần
Cơ đồ nguy biến khốn cùng
Nước non Đại Việt mất còn nay mai
Đã là con cháu Rồng Tiên
Trở về Nguồn Cội vững yên sống còn
Về Nguồn về Cội về Nguồn
Họa tai tan biến không còn ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s