RÚT NGẮN ĐƯỜNG TU
Theo Nguồn theo Cội, theo Cha Ông
An vui hạnh phúc, khắp non sông
Thờ Ông Quốc Tổ, người dựng nước
Bình yên vạn sự, phúc trổ bông
Chúa, Phật, đâu xa ai cũng có
Đều ở trong lòng, chính lương tâm
Chỉ cần trở lại, nơi Nguồn Cội
Huệ khai trí mở, dứt tối tăm
Thánh, Thần, Tiên, phật, nơi tại thế
Nào đâu có phải, tận xa xăm
Vì Nguồn vì Cội, đều thành đạo
Rút ngắn đường tu, ức triệu năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————