QUẢ BÁO KHÁC NHAU
Kiếp con người ai nào có khác
Nhưng phước phần, chẳng giống chi nhau
Là do Thiện, Ác, trồng gieo
Người vui kẻ khổ lao đao cuộc đời
Vậy mới biết, chung cùng một Gốc
Xanh, héo tàn, tốt, xấu khác nhau
Còn Nguồn còn Cội vươn cao
Lạc Nguồn lạc Cội lao đao cảnh trần
Do mất Gốc, phải đành ly tán
Cảnh khốn cùng chống bán lẫn nhau
Rơi vào nội chiến thương đau
Rơi vào nô lệ biết bao thảm sầu
Kẻ ác người Thiện hai đường
Còn Nguồn, lạc Cội, thiên đàng, địa lao
Nhân nào quả nấy xưa nay
Không từ đâu đến cũng do nơi người
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–