DÂN TỘC NĂM NGHÌN NĂM
Dân Tộc Văn Lang
Nay là dân tộc Việt Nam
Xuyên suốt năm nghìn năm
Không ai hơn được
Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng
Con cả Cha Trời
Khai dựng lên nước Văn Lang
Niên đại Hùng Vương
Kéo dài độc lập 2701
Ở vào thời thượng Hùng Vương
23 đời nối nhau trị quốc
Nước non yên lắng giàu có thái bình
18 đời hạ Vua Hùng
Nền Quốc Đạo dần dần mất đi
Nhất là càng về sau
Các thời Hùng Vương
Ở vào thời những giai đoạn cuối
Bách Việt Văn Lang đi vào tăm tối
Tranh giành quyền lực
Chia cắt bắc, nam.
Dẫn đến chiến tranh
Đánh mất Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang
Kết thúc Niên Đại Hùng Vương
Chuyển sang thời Âu Lạc
Từ đây quân Tàu mãi xâm lược
Dẫn đến nô lệ nghìn năm
Rồi đến Tây xâm lược
Khốn khổ trăm năm
30 năm nội chiến nát tan
Cơ hội cho Tàu Cọng chiếm nốt Việt Nam
Coi như nước Văn Lang xóa sổ không còn
Quốc Tổ Vua Hùng
Xuống trần trở lại
Cứu nước cứu dân tránh khỏi đại họa xâm lăng
Nước Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu
Muôn năm độc lập biết bao đẹp lành
Không ai hơn được Vua Hùng
Đương kim vũ trụ, con Trời oai linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-