TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH

TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH

Cổ kim thời thế xưa nay
Tà không thắng Chánh có sai bao giờ
Huống chi Văn Hóa Cội Nguồn
Mặt Trời Chánh Giác ra đời sáng soi
U minh tan biến tiêu tan
Huyền cơ Thánh Đức an bang ra đời
Khởi nguồn Văn Hóa Tiên Rồng.
Rền vang sông núi đất trời uy linh
Nhân Quyền Dân Chủ văn minh
Tự Do độc lập vươn lên sang giàu
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn bóng dáng yêu tà, ác gian
Vui lên hãy vững niềm tin
Tà không thắng Chánh xưa nay muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s