TIẾNG GỌI CỘI NGUỒN

TIẾNG GỌI CỘI NGUỒN
Sương mù còn phủ chưa tan
Đã nghe tiếng gọi nước non cõi bờ
Nước nhà nguy khốn lắm rồi
Giặc Tàu xâm chiếm đất liền Hoàng Sa.
Sơn hà non nước Ông Cha
Nguy cơ mất nước về tay giặc Tàu
Mưu mô xâm chiếm lần lần
Như mối như mọt như tằm ăn dâu
Việt Nam sắp mất nay mai
Muôn năm cơ nghiệp tiêu tan còn gì
Hãy nghe tiếng gọi Cội Nguồn
Tiếng gọi cứu nước cõi bờ non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s