TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT

TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT
Nước non Việt, luôn trường tồn bất diệt
Mãi sản sinh, bao hào kiệt hùng anh
Ai hữu chí, thời chung tay hiệp lại
Làm cho đời, luôn trổi dạy màu xanh
Xúm vai vào, cùng chung nhau vận hội
Giơ cao tay, thề tiêu diệt ngoại xâm
Đời với Đạo cùng chung đường là một
Vinh với quang, trong Nguồn Cội Ông Cha

Cơ đồ Đại Việt dựng xây
Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do công bằng
Mái nhà Hiến Pháp chung cùng
54 dân tộc, rạng bầu anh em
Trường tồn bất diệt muôn năm
Việt Nam mãi mãi anh linh muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s