BƯỚC VÀO ĐƯỜNG THÁNH

BƯỚC VÀO ĐƯỜNG THÁNH

Người hành thiện, bước vào Tiên Thánh
Tuy cuộc đời, vẫn sống chốn trần
Nhưng tâm trong sáng vô cùng
Hiểu rõ thiện, ác, hai đường đọa siêu
Người giác ngộ, lìa xa nhân ác
Sống vì người, tích đức tu nhân
Đâu như những kẻ phàm tâm
Xem thường nhân quả mãi gieo bạo tàn
Người hành thiện, son vàng mở lối
Cảnh giàu sang, bồi đắp tương lai
Cuộc đời tuy ở nhân gian
Nhưng tâm đã biến Phật Tiên Thánh, Thần
Mãn trần hồn được về trời
Sống trên châu báu vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s