ĐỀ 108 (Văn Học Nghị Luận: Gồm 108 chuyên đề)

ĐỀ 108

Văn Học Nghị Luận

Hỏi : Quốc Giáo là gì ?
Đáp : Quốc Giáo chính là Văn Hóa Cội Nguồn, cũng như Truyền Thống Anh Linh dựng nước, giữ nước. Được ghi chép thành Kinh, Văn, Thơ, Sử, Triết, Truyện, gọi là Quốc Giáo.

Hỏi : Quốc Giáo ra đời chưa?
Đáp : Quốc Giáo ra đời từ lâu, từ khi dựng nước Văn Lang không phải bây giờ mới có. Do thất truyền chỉ phục hưng lại mà thôi.

Hỏi : Làm sao biết được Quốc Giáo phục hưng trở lại ?
Đáp : Văn Hóa Cội Nguồn ra đời có nghĩa là Nền Quốc Giáo đã được phục hưng.

Hỏi : Quốc Đạo là gì ?
Đáp : Quốc Đạo là con đường Đạo Pháp Vũ Trụ. Cũng như con đường dựng nước, giữ nước, Truyền Thống Anh Linh Dân Tộc mà Ông Cha Ta đã từng đi trên con đường Quốc Đạo nầy.

Hỏi : Làm sao biết Quốc Đạo hình thành
Đáp : Những ai đi theo làm theo Văn Hóa Cội Nguồn, cứ mỗi thành viên nghe theo làm theo Văn Hóa Cội Nguồn, chính họ là thành viên Nền Quốc Đạo. Nói một cách dễ hiểu. Quốc Giáo chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Nghe theo và làm theo Văn Hóa Cội Nguồn đi vào Đạo. Đạo là con đường để đi. Quốc Đạo là thành quả của của nền Quốc Giáo. Trong nền Quốc Giáo đã có con đường của Nền Quốc Đạo. Hể có lửa thời có ánh sáng Có Quốc Giáo đương nhiên hình thành Quốc Đạo như một Định Luật tất yếu tự nhiên.

Hỏi : Đất nước Việt Nam đang lâm vào hoàn cảnh phải nói là đi đến diệt vong, ai có thể cứu được đất nước. Tôn Giáo, Đạo Giáo, Hay bè Phái, Đảng Phái ?
Đáp : Không Tôn Giáo, Đạo Giáo, Bè Phái, Đảng phái nào cứu nổi đất nước, Tổ Quốc trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc nầy. Mà chỉ có Quốc Giáo xuất hiện chính là Văn Hóa Cội Nguồn chuyển xoay tình thế mở đường đi vào nền Quốc Đạo. Vừa đoàn kết Dân Tộc, vừa khai Dân trí, vừa chấn hưng Dân Khí, dựng dậy Hồn Thiên Dân Tộc. Lòng yêu nước dâng cao, đẩy lùi quân thù xâm lược, lấy lại khí thế Dân Tộc Việt Nam.

Hỏi : Ai có thể chuyển đổi đất nước Việt Nam theo phương hướng mới ? không còn cảnh độc tài độc trị.
Đáp : Muốn chuyển đổi một đất nước phải có con đường. Nếu không có con đường thời khó mà chuyển đổi đất nước. Con đường chuyển đổi đất nước không ngoài Truyền Thống Anh Linh dựng nước, giữ nước nền Quốc Giáo, Quốc Đạo Con Đường Việt Nam, trên đất nước Việt Nam.

Hỏi : Có cần dựng lên một lãnh tụ anh hùng khai dựng lên đất nước không ?
Đáp: Đất nước đã có từ lâu còn khai dựng gì nữa, chỉ có thừa kế gìn giữ. Ai có tài thời bầu lên làm lãnh tụ theo sự lựa chọn của người dân.

Hỏi : Khi người Dân đã chọn bầu Lãnh Tụ, thời vị Lãnh Tụ đó có phải là tối cao của Dân Tộc không ?
Đáp : Sự thừa kế non sông Tổ Quốc không có vị nào là Tối Cao Dân Tộc. Chỉ có Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp là Tối Cao Dân Tộc. Ai cũng phải tuân theo và làm theo, hết thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Hỏi : Hiện thân của nền Quốc Đạo là gì ?
Đáp : Hiện thân của Nền Quốc Đạo chính là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo pháp Dân Tộc.

Hỏi : Thiên Tử xuống trần, hay còn gọi là Đấng Tối cao Dân Tộc là ai ?
Đáp : Thiên Tử giáng trần của Dân Tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng không ai khác hơn, chính là Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp Dân Tộc. Muôn đời là Vua của Dân Tộc Việt Nam. Vị Vua không già không trẻ, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc, ai cũng như ai. Không ai khác ai Bình Đẳng. Những ai tự xưng cho mình là Thiên Tử giáng trần vị Vua tối cao của Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đều là giả danh. Đại nghịch vô đạo. Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, đối với Tổ Tiên Ông Cha. Sẽ bị Ông Cha loại bỏ trừng trị. Chỉ vì háo danh háo lợi xem Cội Nguồn chẳng ra gì. Đất nước có mấy nghìn năm nào phải bây giờ mới khai dựng lên. Sự tự xưng hổn láo khai dựng lên đất nước, khai dựng lên Dân Tộc. Thì nhất định con cháu Tiên Rồng loại bỏ như loại bỏ một tên tội đồ Dân Tộc. Cáo Già giả Vương.

Tóm lại: Không có Tôn Giáo, Đạo Giáo, Bè Phái, Đảng Phái nào cứu nổi đất nước ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn Nền Quốc Giáo ra đời xoay chuyển tình thế. Biến nguy thành an, biến họa thành Phúc, không cần dùng súng đạn, gươm đao, giáo mác. Cũng đẩy lùi quân thù xâm lược, chuyển đổi đất nước. Xóa bỏ độc tài, độc trị Đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, văn minh tiến tới Dân Giàu, Nước Mạnh, thái bình thịnh trị, ấm no hạnh phúc. Có Tài, Có Đức thời được Dân bầu lên làm lãnh Đạo. Vô Tài, Vô Đức thời Dân loại bỏ. Thượng Ngơn Thánh Đức là như vậy.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Văn Học Nghị Luận: Gồm 108 chuyên đề được coi như là kim chỉ Nam trong Văn Hóa Cội Nguồn. Nền Quốc Giáo Dân Tộc. Là Báu Vật kho tàng kiến thức, đưa học giả đến đỉnh cao Nhận Thức của sự Giác Ngộ. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chỉ cần nghiên cứu thấu đáo một chuyên đề, thời coi như thành tựu hằng hà sa số công đức. có thể nói là không còn sa đọa xuống Địa Phủ nữa. Huống chi thấu đáo cả 108 chuyên đề thời co như bước vào ngôi Chánh Đẳng, Chánh Giác. Tận Độ Nhân Loại Lên hàng Giáo Chủ. Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ.

Người nào có công biên, chép, ấn in. hoặc giảng giải cho người khác nghe. Thời công đức của những người nầy. Đời đời kiếp thưởng ở ngôi vị Tôn Sư , cũng như Vua, Chúa hưởng đủ phước báo phải nói là không thể nghĩ bàn.
Văn Học Nghị Luận đến đây là hết,
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s