SÁNG NGỜI VIỆT NAM

SÁNG NGỜI VIỆT NAM

Hãy làm những ánh vì sao
Cùng nhau tỏa sáng cùng nhau soi đường
Nhóm lên ngọn lửa vì đời
Làm cho đất nước sáng ngời văn minh
Hiến dâng nhiệt huyết hiến dâng
Tài năng sức lực dựng xây nước nhà
Vượt qua chướng ngại bão bùng
Vượt qua tất cả xây đời ấm no
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do
Công Bằng Bình Đẳng thi nhau vì đời
Hiến dâng tất cả lòng mình
Cho non cho nước sáng ngời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s