THẾ HỆ VÀNG

Thế hệ mầm non, thế hệ vàng
Tương lai là chủ, của nước non
Phải chăm, phải dạy, cho tử tế
Sau nầy rực rỡ, cảnh vàng son
Tuổi trẻ thiếu niên, luôn thừa kế
Những gì đẹp nhất, những tinh hoa
Thế hệ măng non, cần đúng hướng
Đạo Đức hàng đầu, Đức Ông Cha
Nếu làm được vậy, thời rất tốt
Việt Nam tỏa sáng, khắp hà sa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–