VỮNG TIN

Hãy vững tin, Cội Nguồn Văn Hóa
Là Văn Trời, Thiên Ý Kinh Thơ
Làm cho thay đổi Linh Căn
Khai thông trí huệ vô biên phúc lành
Hãy vững tin dạy truyền Quốc Tổ
Truyền Kinh, Thơ cứu khổ thế nhân
Làm cho giác ngộ Hồn Linh
Không còn khổ nạn chiến tranh tương tàn
Bước những bước Dân Giàu Nước Mạnh
Đưa Việt Nam lên tận trời mây
Rồng Tiên phất phới tung bay
Lừng danh bốn biển năm châu lẫy lừng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–