ĐỀ 46

ĐỀ 46

Con đường Quốc Tổ gồm thâu thiện hạ, khai lập lên đất nước Văn Lang chính là Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo tối cao vũ trụ, con đường làm chủ vũ trụ, làm chủ Linh Hồn, làm chủ non sông đất nước. Con đường thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nhanh nhất, trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang không có con đường Đạo Giáo Tôn Giáo nào sánh bằng.

Con đường hành động theo Thiên Ý , thấu rõ những định luật vũ trụ. Cũng như những Quyền cơ ban con người Thiên Quyền, Nhân Quyền, hiểu rõ quyền Dân Chủ chính là Quyền Công Dân. Mà các Đạo Giáo Tôn Giáo không bao giờ đạt đến. Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Minh Chính hơn hẳn các Tôn Giáo Đạo. Các Tôn Giáo, Đạo Giáo chỉ ở phạm vi những giáo điều nhỏ hẹp. Không phải là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp rộng lớn toàn năng.

Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa tận độ nhân loại đồng loạt về trời, đồng loạt thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn Hóa đào tạo lên các vị Vua Trời. Ngôi vị Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng.

Những ai chưa có duyên hội nhập Cội Nguồn, làm chủ Cội Nguồn, thời phải chờ vô lượng ức kiếp tới vậy. Còn những ai hội nhập Cội Nguồn làm chủ Cội Nguồn hấp thụ những tinh hoa Văn Hóa vũ trụ, trí huệ vô tận vô biên trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác an vui tự tại.

Từ cỗ chí kim người ta thường nói Lĩnh Tụ Tinh Thần, không ai nói Lĩnh Tụ Vật Chất. Dân Tộc Việt Nam may mắn thay có được Văn Hóa Cội Nguồn, không làm bá chủ nhân loại mới là chuyện lạ. Đưa Dân Tộc Việt Nam tới đỉnh vinh quang. Sự Vinh Quang hay nhục hèn là do chính mỗi Dân Tộc. Tạo Hóa an bày Định Luật. Nên mới có câu Mưu Sự thuận Thiên thời thành. Mưu sự nghịch Thiên thời hỏng, Tùy theo duyên nghiệp mỗi nước gieo nhân nên gặt hái kết quả mỗi nước khác nhau. Văn Minh Tinh Thần, Văn Minh Vật Chất không phải từ đâu đến, mà từ nổ lực của mỗi Dân Tộc. Nếu Văn Minh đó là Văn Minh Tinh Thần thời nhất định gồm thâu Thiện Hạ đó cũng là Ý trời không thể nào sai được. Nếu Dân Tộc đó biết Mưu Sự Thuận Thiên. Có nghĩa là thuận theo Thiên Ý Định Luật Huyền Cơ làm nên hiển hách chóa loại cả một Dân Tộc đi đến vinh quang.

Trong các con đường về trời Văn Hóa Cội Ngồn là con đường rộng lớn nhất, tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất, về trời đông nhất. Không có một Tôn Giáo, Đạo Giáo nào sánh kịp.
Trong các con đường thành Đạo thời Văn Hóa Cội Nguồn là số một. Không có Tôn Giáo, Đạo Giáo nào sánh bằng.

Trong các con đường trị Quốc thời phải nói Văn Hóa Cội Nguồn là vô địch thủ, Văn Hóa đoàn kết số một phát huy đỉnh cao nội lực Dân Tộc kéo dài độc lập hàng nghìn nghìn năm, Với những đặc điểm vượt trội Văn Hóa Cội Nguồn hiện thân Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đem lại sự Công Bằng bình yên cho nhân loại vượt trội hơn hẳn các chủ nghĩa Cọng Sản, Tư Bản các Tôn Giáo Đạo Giáo tính nhân Văn rất cao. Với những câu thơ thương người như thể thương thân, độ người chính là độ mình, bầu ơi thương lấy Bí cùng tuy là khác giống như chung một giàng. Một con Ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tâm chính là Phật còn tìm đâu nữa. Thánh chính là hiểu các Định Luật Tạo Hóa, còn tìm Thánh nơi đâu. Sự cao đẹp Văn Hóa Cội Nguồn sẽ làm cho thế giới nhân loại cao đẹp nói chung Việt Nam nói riêng. Xét về Văn Hóa không có Văn Hóa nào có nhiều u việc như vậy. Văn Hóa Cội Nguồn có thể nói Văn Hóa châu báu ngọc ngà ngọc kim cương.

Quốc Tổ đã đem Văn Hóa Cội Nguồn đến cho Dân Tộc Việt Nam nói riêng thế giới nói chung. Đem lại niềm vui khắp cùng nhân loại nhất là thái bình an lạc cũng như về trời.

Chúng ta đừng vội kết luận nhận xét, khi chỉ đọc qua loa về Văn Hóa Cội Nguồn mà phải suy ngẫm hiểu sâu về Văn Hóa. Chúng ta nhìn thẳng vào sự thật không né tránh. Dân Tộc mất Gốc thời đơm hoa kết quả thanh bình được không. Cũng như rời bỏ Chân Tâm, tìm cầu nơi khác có thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được đâu. Không hiểu những Định Luật vũ trụ lấy đâu ra Thánh. Hay chỉ là tìm cầu con số không dù trải qua vô lượng kiếp.
Khi hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn chúng ta mới thấy công ơn Quốc Tổ bao la như vũ trụ, đức của người quả là có một không hai, không ai có thể so sánh với người.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Học. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường, Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s