ĐẤU TRANH HIẾN PHÁP

ĐẤU TRANH HIẾN PHÁP
DÂN CA HÒ VÈ

Ba lý tâm tình mà nghe
Ta hò ta lý tình tang, ta hố hò khoang
Đấu Tranh Hiến Pháp văn minh
Khai sáng Dân Trí tiến lên sang giàu
Đấu tranh đệ nhất hoàn cầu
Phản biện Hiến Pháp đi vào văn minh
Ta hò ta lý tình tang
Ta nghe sĩ khí bùng lên ngút trời
Giờ ta đồng loạt xuống đường
Hố khoang ta hố chung lòng đấu tranh
Phản biện Hiến Pháp cùng nhau
Đấu tranh đệ nhất thế gian công bằng
Hố khoang, khoang hố tang tình
Hò khoang, khoang hố đồng tình mà đi
Hô vang khẩu hiệu ai ơi
Đả đảo Trung Cộng xâm lăng cõi bờ
Đấu tranh loại bỏ độc tài
Đấu tranh Hiến Pháp dẹp này tà gian
Ta hò ta lý cứu nguy
Ta nghe máu nóng bừng lên trong lòng
Trào dâng bất khuất anh hùng,
Tính tang, tang tính dậy trời hố khoang
Hố khoang đồng loạt đứng lên
Bác bỏ những luật phi nhân ra đời
Phản đối bán nước cho Tàu
Đả đảo tham những cậy quyền hại dân
Ta hò ta lý tình tang
Hố khoang ta hố tính tang xuống đường
Đấu tranh Công lý hòa bình
Nhân Quyền, Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Ta hò ta lý tình tang
Hô vang khẩu hiệu phế đi độc tài
Đấu tranh Hiến Pháp lẫy lừng
Khiếp hồn gian trá bừng bừng sĩ phu
Ta hò ta lý tình tang
Hố khoang ta hố cứu nguy nước nhà
Xuống đường chung hội biểu tình
Đả đảo bè lũ hại ngầm nước non
Hố khoang ta hố hò khoang
Ta hò ta lý tiến lên đòi quyền
Phản đối sâu dân mọt nhà
Phản đối tham nhũng hại là núi sông
Đả đảo bè lũ ôm chân
Nghe theo Tàu Cộng vùi chôn dân tình
Làm cho non nước tiêu điều
Tính tang biển đảo mất lần thảm thay
Bản Dốc còn đó mà sao
Mất đi một nửa ôi thôi còn gì
Hố khoang ta phải xuống đường
Nói lên sự thật những gì thương đau
Tang tình đồng loạt cùng nhau
Xuống đường phản đối cứu nguy giống nòi
Đấu tranh Hiến Pháp tranh tài
Không gây bạo động ôn hòa đấu tranh
Ta hò ta lý tình tang, ta hố hò khoang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s