MẠCH SỐNG

MẠCH SỐNG

Việt Nam bừng dậy giống Tiên Rồng
Dậy trời dậy đất, dậy non sông
Bừng lên khí phách, lan nhựa sống
Năm nghìn năm, linh hiển Cha Ông
Âm vang trổi dậy, nền Văn Hóa
Khởi động xuân về, dứt mùa đông
Bình minh non nước, bừng tỏa sáng
Mạch sống tràn đầy kết hương bông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s