LỜI BÌNH 3

Muốn thành nên nghiệp lớn, không chỉ có Tài có Đức mà phải tinh thông binh pháp. Binh pháp chính là Pháp Thuật an bang tế thế. Quốc Tổ không những Đức, Tài trùm Thiên Hạ mà Pháp Thuật Binh Pháp cũng vô tận không ai có thể lường nổi khi Quốc Tổ đã vạch ra con đường. Những gì Quốc Tổ nói ra ẩn chứa nhiều huyền cơ Binh Pháp. Không ai có thể phá nổi Binh Pháp Quốc Tổ trừ khi đó là Đức Cha Trời. Chỉ cần làm theo nghe theo lời dạy Quốc Tổ thời nghiệp lớn cở nào cũng thành không ai có thể phá nổi, chống đở nổi. Với Binh Pháp thậm thâm vi diệu chuyển xoay nhân loại, nhưng nhân loại không hề hay biết mình bị xoay chuyển. Thậm chí làm thay đổi Ý Thức Nhận Thức nhân loại mà nhân loại cũng không hay, không biết. Trong binh pháp có câu không đánh mà thắng tưởng như là không bao giờ có viễn tưởng. Nhưng thật ra Quốc Tổ đã sử dụng Binh Pháp Bất Chiến Tự Nhiên Thành khai lập lên nhà nước Văn Lang đất nước Văn Lang nhân loại trần gian chưa ai làm được điều nầy. Và giờ đây cũng thế Quốc Tổ trở lại chốn nhân gian gồm thâu Thiên Hạ Nhân Loại mà không cầm sử dụng đến bạo lực, súng đạn, gươm đao, giáo mác. Khi Văn Hóa Cội Nguồn truyền bá rộng ra. Trong Văn Hóa Cội Nguồn có ẩn chứa Binh Pháp thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn. Đừng nói Cọng Sản hay Quốc Gia chỉ là thời thế xu thế tạo ra, mà ngay cả thế giới cũng bị xoay chuyển theo Binh Pháp Văn Hóa như thường. Trung Cọng không ngoại lệ khi Văn Hóa Cội Nguồn xâm nhập vào Trung Cọng thời Trung Cọng cũng đành bó tay mà tùng phục.

Chỉ cần Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn là Trung Cộng đã khiếp sợ rồi. Huống chi Văn Hóa Cội Nguồn xâm nhập vào Trung Cộng. Việt Nam con cháu Tiên Rồng không những lấy lại tất cả, cả vốn lẫn lời mà Trung Cộng đã gieo rét trên đất nước Việt Nam. Hãy tin Quốc Tổ và làm theo lời dạy Quốc Tổ. Nhất định thành công như ý, Chưa làm theo lời dạy Quốc Tổ thời không nên có lời thất kính đối với Quốc Tổ , vì lời dạy Quốc Tổ chính là lời dạy Thiên Ý Cha Trời. Hãy cẩn thận xuất ngôn bừa bãi phạm Thiên Ý.
* * *

VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s