Thiên Ý;
Huyền Cơ Ngũ Hành Trận.
1, Trụ vững Văn Hóa Cội Nguồn. Vạn Pháp quy tôn. Gồm thâu tất cả theo Thiên Ý Huyền Cơ Vũ Trụ.

2, Con Cháu Tiên Rồng trên đầu đội Đức Quốc Tổ. Thống nhất về một mối. Có nghĩa là 10 phần gồm thâu hết bảy. Chỉ còn 3. Ba phần chính đó là Cộng Sản, Quốc Gia. Và Con Cháu Tiên Rồng Trung Lập Cội Nguồn.

3, Con Cháu Tiên Rồng nêu cao ý chí , kêu gọi toàn dân tộc con cháu Tiên Rồng trong nước cũng như ngoài nước trở về Cội Nguồn Tôn Thờ Cha Già Dân Tộc Quốc Tổ Hùng Vương. Xây dựng Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Pháp Minh Chính.

4, Nối vòng tay lớn, nối kết yêu thương, xóa bỏ hận thù, tất cả vì Dân Tộc, vì con Cháu, vì non sông đất nước. Vì Việt Nam sánh vai cùng các bạn bè thế giới năm châu.

5, Tất cả cùng đồng lòng trở về Cội Nguồn chung lo đất nước thời đảng nào cũng vinh quang. Đạo nào cũng vinh hiển. Tôn Giáo nào cũng được rang danh. Làm nên một mùa xuân hoa nào cũng đẹp. Cùng đồng một vị ngọt tức là ai cũng có Nhân Quyền, có Dân Chủ, có Tự Do, ai cũng được Mưu Cầu Hạnh Phúc không ai khác ai, ai cũng như ai. chung cùng Cội Nguồn đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công đại thành công.

Huyền Cơ Ngũ Hành Trận, chính là Huyền Cơ Binh Pháp kỳ 3 thậm thâm vi diệu khó thể nghĩ bàn, khi thực hành liền có hiệu quả.
Huyền Cơ Thiên Ý đã chỉ rõ, không có Cộng Sản hay Quốc Gia vinh quang. Mà là con cháu Tiên Rồng Vinh Quang. Có tài có Đức, có Chí, có Trí, ra sức lập công. Nhất định vinh quang không có gì để bàn cãi.
Thiên Ấn, Thiên Bút. Quốc Tổ Vua Hùng.
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
* * *