CÔNG VÀ PHỤNG

CÂU CHUYỆN SỐ 13

CÔNG VÀ PHỤNG

Ngày nào cũng vậy Công thường đến nhà Phụng để chơi, luôn có sự tranh luận xảy ra. Nhưng Công không bao giờ hơn được Phụng. Công về nhà suy nghĩ không lẽ thua Phụng mãi như vậy thời còn ra thể thống gì, bằng moi óc tìm ra câu hỏi khó để cho Phụng thua.
Nói về Phụng cảm thấy làm lạ cả tuần nay không thấy Công đến chơi. Phụng vừa nghĩ xong đã thấy Công ngoài ngõ đi vào. Công đi vào nhà Phụng với vẻ tự tin, Phụng ra đón Công. Công thấy Phụng ra đón liền cười ha hả nói: Chà mặt trời mọc đằng tây rồi, mọi chuyện hình như thay đổi.
Phụng cười nói: Mọi việc vẫn như cũ mà, Công nở nụ cười bí hiểm, Phụng nhìn thấy nhưng phớt lờ như không thấy, cũng như mọi khi Công và Phụng vừa thưởng thức trái cây vừa nói chuyện, kẻ nói qua người nói lại một hồi. Công liền hỏi: Nầy Chị Phụng, chị có biết trong vũ trụ nầy có ai cao hơn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không ?
Công lại nói: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có thể biết trước mọi việc trên đời, không ai là không kính ngưỡng. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là cao nhất vũ trụ rồi. Chị Phụng có thấy như vậy không ? Phụng Hoàng im lặng không nói gì.
Công tưởng rằng Phụng Hoàng đã thầm phục cái tài hiểu biết của mình liền nói: Sự hiểu biết của Tôi về Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa phải nói là không thể nào nói hết được, ở đây Công tôi chỉ nói sơ một ít thôi.
Đến lúc nầy Phụng Hoàng mới hỏi theo chị Công Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa người nào khai tạo lập lên vũ trụ ? Ai tạo ra không khí cho chúng ta hít thở. Ai tạo ra Thần Lực vũ trụ cho chúng ta tu luyện pháp thuật thần thông ? Ai tạo ra Đất, Nước, Gió, Lửa cũng như cây cỏ vạn vật để cho chúng ta có sự sống. Trong năm ngôi quyền năng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ai là người tạo lên sự kỳ diệu tối cao như vậy ?
Công liền trả lời: Những thứ ấy là do Phật tạo ra.
Phụng Hoàng lại hỏi: Phật thời có hằng hà sa số, Phật vậy vị Phật nào tạo lên vũ trụ, tạo lên Thần Lực vũ trụ, tạo lên không khí vũ trụ, tạo lên Đất, Nước, Gió, Lửa, cũng như tạo lên cây cỏ, muôn loài vạn vật ? Công nghe Phụng Hoàng hỏi liền ngơ ngác nói: Tôi đã từng tiếp xúc hằng ha sa số Phật, nhưng chưa nghe Phật nào nói là Phật tạo lên vũ trụ, tạo lên Thần Lực vũ trụ cho chúng ta tu luyện thần thông, tạo lên không khí vũ trụ cho chúng ta hít thở. Cũng không nghe Phật nào nói “Ta tạo lên cây cỏ muôn loài vạn vật”.
Mà chỉ nói không nên giết hại sinh mạng chúng sinh, cũng như chỉ cho nhân loại con đường thiện lành mà thôi. Chưa có vị Phật nào giải thích rõ điều nầy. Mà chỉ nói chung là do quy luật tự nhiên tạo ra.
Phụng Hoàng lại hỏi. Những Quy Luật Tự Nhiên do ai tạo ra mà có. Ví dụ như định Luật Nhân Quả, Định Luật Tuần Hoàn, Định Luật Nhân Duyên, Định Luật Tự Nhiên, Định Luật Vay Trả, Định Luật Sanh Lão Bệnh Tử, Định Luật Siêu Đọa, phải nói là vô số định luật, ai tạo ra ? Lại nữa sự vận hành vũ trụ vô cùng trật tự. Ai đã làm ra điều ấy ?
Phụng Hoàng càng hỏi Công càng ngơ ngác, Công nói Tôi nghe Phật giảng kinh cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe Phật nói “Phật tạo ra những định luật nầy”. Mà phải nương theo những định luật ấy giải thoát tội lỗi, giải thoát sanh tử. Nương theo các định luật ấy mà thành Phật, mà siêu sanh lên trời. Quả là những câu hỏi khó. Phật còn chưa làm rõ được, huống chi là Công Tôi, xin chịu thua. Phật pháp trí huệ vô biên mà còn chưa làm rõ được, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng thế mà thôi. Không ai có thể giải thích nổi chuyện nầy đâu.
Công nói: Những chuyện bí mật Tạo Hóa phải chờ Đức Chí Tôn đương kim vũ trụ ra đời mới giải thích nổi.
Phụng Hoàng nói: Tôi đã từng lên cõi Long Vân Phước Quả, Trung Ương Trung Thiên Giới nghe Đức Chí Tôn truyền dạy: “Tổ Tiên Tạo Hóa đã khai lập lên vũ trụ, tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời. Mỗi tầng trời có vô lượng cõi nước, hằng hà sa số nước Phật, Nước Thánh, Nước Chúa, Nước Thần, Nước Tiên.
Tổ Tiên Tạo Hóa khai lập tạo lên hạ thiên vũ trụ, Thất Sơn Châu Báu, Năm Non Bảy Núi, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Có hằng hà sa số đất nước Phật, đất nước Thánh, đất nước Tiên, đất nước Thần, đất nước Chúa ở đây.
Tổ Tiên Tạo Hóa, khai lập tạo dựng ra 18 tầng Địa Phủ. Mỗi tầng Địa Phủ có vô số Địa Ngục nhốt giam những Linh Hồn hành ác.
Tổ Tiên Tạo Hóa, khai lập lên bốn cõi Trần Gian. Làm bốn cõi trường thi vũ trụ. Cha, Mẹ Trời sanh ra Nhân Loại nơi đây, để muôn loài vạn vật đầu thai vào loài người tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời làm chủ Hạ Thiên, Trung Thiên, Thượng Thiên vũ trụ. Vị nào có công dìu dắt nhân loại nhiều thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có cõi nước lớn nhỏ khác nhau là do công sức độ sanh của mỗi người.”
Phụng Hoàng hỏi: Nầy Chị Công, theo chị nghĩ có mấy bản thể hư không vũ trụ ?
Công trả lời: Tưởng chuyện gì chứ chuyện nầy thời tôi quá hiểu chỉ có một bản thể hư không vũ trụ, chỗ nào cũng có.
Phụng Hoàng nói: Bản thể rộng lớn hư không bao trùm chỗ nào cũng có ấy. Chính là Bản Thể của Tạo Hóa Tổ Tiên. Hay còn gọi là Bản Thế Như Lai. Hay Bản Thể Chúa Trời Cha Trời cũng thế. Bản Thể Linh Giác vũ trụ trong suốt Vô Vi tuy ở ngay trước mắt chúng ta nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy được. Ví dụ như điện, như không khí lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy được. Không thấy chứ không phải không có.
Bản Thể Tối Cao Khai Hóa Tổ Tiên Là bản thể Tạo lên tất cả. Gọi là Bản Thể Tối Cao Đại Đạo. Nên nói mọi vạn vật từ Đại Đạo sanh ra, rồi tất cả mọi vạn vật trở về Đại Đạo, hay còn gọi là trở về Cội Nguồn.
Công có biết không Tổ Tiên Tạo Hóa sanh ra tất cả. Thời Tổ Tiên Tạo Hóa cũng phải hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời để quản lý tất cả, cũng như chỉ dạy dìu dắt tất cả. Nhờ sự dìu dắt nầy, nên Linh Hồn con người mới tiến hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đông vô số vô biên trên các cõi trời. Cũng như ở Thất Sơn Non Tiên Châu Báu. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đều có công độ người theo nhân hạnh khác nhau.

Phật độ người theo nhân hạnh Từ Bi. Đỉnh cao tận độ chính là Thân, Khẩu, Ý hành thiện.
Thánh độ người theo Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm Hạnh. Đỉnh cao tận độ của Thánh, chính là hiểu rõ những Định Luật Thiên Ý, khuyên dạy con người không được phạm Thiên Ý, phải sống theo Luật. Phạm Luật thời phải bị hành xử. Thiên Ý Huyền Cơ xử, Hiến Pháp Trị, Luật Pháp Trị, Đạo Pháp Trị.
Tiên độ người theo cách sống làm người. Phải biết phục vụ cho đời sống, phải phát minh sáng tạo khoa học, biết Luật, biết Đạo, nhất là không đánh mất Đạo Làm Người. Có Nhân, có Nghĩa, có Lễ , có Trí, có Tín. Thuận Thiên thời còn nghịch Thiên thời mất. Đỉnh cao Tiên Đạo là sống tự nhiên, sống tự tại thanh nhàn, đó là cốt cách của Đạo Tiên.
Thần độ người là phải biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Công Lý Chân Lý. Nhất là bảo vệ Thiên Ý của Trời. Trở thành Long Thần Hộ Pháp. Thiên Thần Hộ Pháp trừ quỷ, diệt tà hãm hại con người, phá hoại Chánh Pháp. Đỉnh cao của Đạo Thần là Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa.
Chúa độ người là phải Quy Kính Chúa Trời, nương tựa vào Chúa Trời tức là Quy Kính Cội Nguồn. Chúa Trời cũng Chính là Cha Trời. Cha Trời Chúa Trời cũng chỉ là một.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mỗi ngôi lập công theo mỗi cách nhưng rốt lại cũng chỉ là độ người. Làm theo Thiên Ý Cha Trời dạy mà thôi.
Như vậy Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng chỉ là con người, con của Cha Trời Mẹ Trời, làm theo lời dạy Cha Trời, Mẹ Trời lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn, tạo ra hà sa phước đức cho chính mình. Linh Hồn Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là tiểu Linh Hồn vũ trụ từ Đại Linh Hồn vũ trụ sanh ra. Đại Linh Hồn vũ trụ ví như nước, còn Tiểu Linh Hồn vũ trụ ví như bọt nước từ nước hiện ra. Đại Linh Hồn vũ trụ Bản Thể Linh Giác, Tiểu Linh Hồn vũ trụ Bản Thể Linh Thức, chỉ có thế không có gì là bí mật cao siêu cả, sự thật là như vậy.
Bản thể nước chỉ duy nhất một bản thể, khởi sanh ra hằng hà sa số bọt nước không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn.
Đại Linh Giác vũ trụ chỉ có một, Nhưng khởi sanh ra Tiểu Linh Thức vũ trụ thời vô tận vô biên.
Nói đến Linh Thức tiểu Linh Hồn vũ trụ thời ai cũng như nhau, tiểu Linh Hồn nào cũng như tiểu Linh Hồn nào. Chỉ khác nhau ở hành thiện, hay hành ác. Hoặc Mê hay Giác Ngộ mà thôi. Hành thiện thời sanh về trời, hành ác phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ.
Tóm lại : Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, bình đẳng như nhau về Chân Tâm, Chân Tánh không có sự cao thấp. Nhưng khác nhau về nhân hạnh ở mỗi ngôi.
Ngôi Phật chú trọng về Từ Bi. Rốt ráo của sự từ bi là Thân, Khẩu, Ý luôn thanh tịnh hành thiện.
Ngôi Thánh chú trọng về Nhân Cách, Tư Cách, Phẩm Hạnh. Rốt ráo Ngôi Thánh là sống theo Luật, theo Thiên Luật, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp.
Ngôi Tiên chú trọng về đời sống. Phục vụ đời sống, sáng tạo Khoa Học Ngôi Tiên chú trọng về Thanh Nhàn. Rốt ráo của thanh nhàn là sống theo tự nhiên.
Ngôi Thần chú trọng về bảo vệ. Giữ an ninh trật tự, không cho phá hoại Chân Lý, Công Lý, nhất là Thiên Ý của Trời. Trở thành Chư Thiên Hộ Pháp, Long Thần Hộ Pháp.
Ngôi Chúa chú trọng về Nương Tựa, hướng nhân loại Nương Tựa Trời, Quy kính Cha Trời, Chúa Trời cũng vậy.
Nhưng ít ai hiểu được hướng về Cha Trời, quy kính Cha Trời. Chính là quy kính Cội Nguồn. Đã quy kính Cội Nguồn thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, chính là Anh Em một nhà, cùng Cội Cùng Nguồn. Đại Đồng Bình Đẳng. Không có sự cao thấp nơi Thiên Ý, mà chỉ do người phân biệt mà thôi.
Công nghe xong thời giác ngộ nói: Cảm ơn Chị Phụng Hoàng, thảo nào nghe Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nói Phụng Hoàng ở Ngôi số 2 trong loài người. Nên chị mới có đủ pháp thuật thần thông lên tận Trung Trung Thiên giới để nghe Đức Chí Tôn, con cả Cha Trời thuyết giáo.
Nay tôi đã hiểu Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều ở trong Tâm chớ ở đâu mà tìm. Chỉ cần hiểu rõ nhân hạnh của Phật, Thánh, Tiên Thần, Chúa, thời trở thành Chánh Giác lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, đặng quả Nhất Thiết Chủng Trí. Trí đồng nhất ai cũng như ai. Thảo nào mà tôi cứ thua mãi không bằng chị.
Lâu nay nghe Chị cứ nhắc đến hai chữ Chí Tôn, ít khi nghe Chị nhắc đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Giờ Công tôi mới thật sự giác ngộ hiểu ra Chí Tôn chính là Anh Cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lại là đương kim vũ trụ thảo nào ai nghe đến cũng cung kính. Công nói xong liền bái lạy Phụng Hoàng, coi Phụng Hoàng là Bậc Thầy Sư Phụ.
* * *

Câu Chuyện Công Va Phụng đến đây là kết thúc

Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s