ĐỀ 3

ĐỀ 3

Quốc Tổ Chí Tôn là đấng từ tôn yêu thương nhân loại như con của mình. Quốc Tổ không bao giờ làm tổn hại nhân loại, làm tổn hại đến sanh mạng con người, chỉ rõ cái thiện, cái ác để mà đi, để mà tránh. Tấm gương dựng nước Quốc Tổ sáng như mặt trời, không bao giờ dùng sức mạnh bạo lực, gươm đao, giáo mác để làm hại con người.

Mà chỉ dùng Văn Hóa Cội Nguồn khai dựng lên đất nước Văn Lang. Ở vào thời điểm ấy khắp nhân gian không ai có thể sánh kịp Quốc Tổ, không đất nước nào sánh kịp đất nước Văn Lang.

Sự trị quốc của người phải nói là văn minh nhất thời đại. Xóa bỏ độc tài, độc trị từ phong kiến Vua Chúa đi vào Hiến Pháp Đa Nguyên. Tôn trọng quyền con người, quyền công dân, quyền công bằng, bình đẳng xã hội. Ai cũng được Tự Do mưu cầu hạnh phúc
Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào cuộc sống. Chỉ duy nhất một Pháp Vương Hiến Pháp tối cao nước Văn Lang không già, không trẻ, không sanh, không diệt. Các đời Vua Hùng nối nhau tôn thờ. Hiến Pháp Văn Hiến chính là nền Quốc Đạo Văn Lang. Cũng là ngôi nhà chung của toàn dân tộc Bách Việt Văn Lang.

Trong khi đó các nước trên toàn thế giới Vua, Chúa, coi chúng dân như nô lệ, chỉ là giai cấp dân đen xem thường khinh bạc, sống không có tự do, không có công bằng bình đẳng, chia rẽ phân biệt giai cấp. Cai trị dân bằng thể chế độc tài, độc trị. Khắp mọi nơi thường bắt gặp những bất công, những ngang trái, đầy dẫy sự oan sai, người dân luôn sống trong sợ hãi, lo âu, chán chường.

Không như nước Văn Lang người dân vương, quan. ai cũng như ai, không ai khác ai, tất cả đều sống theo Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp, hưởng lợi từ Hiến Pháp như nhau, phạm tội bị xét xử như nhau không kể là vương quan hay dân thường tất cả đều theo luật mà xử.

Cuộc sống người dân Văn Lang, ai cũng có Quyền, Quyền con người Nhân Quyền, Quyền công dân Dân Chủ, Quyền xã hội Công Bằng, Bình Đẳng. Ai cũng được tự do mưu cầu hạnh phúc. Nước Văn Lang thời đó chính là thiên đàng trần gian tại thế. Người dân Văn Lang ít ai sa đọa xuống Địa Phủ phần lớn đều siêu sanh về thiên đàng cực lạc.

Một dân tộc luôn sống trong mùa xuân, xuân thanh bình, xuân tình người, bầu thương lấy bí, lá lành đùm bọc lá rách, thời gian cứ trôi đi nhưng lòng người vẫn luôn phơi phới, thời đại Hồng Đức Văn Lang rực rỡ kéo dài độc lập 2701 năm trên thế giới cho đến thời nay không có niên đại nào kéo dài sự độc lập như thế. Đây là niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Tự hào Quốc Tổ, tự hào độc lập, tự hào văn minh Nguồn Cội của dân tộc mình.

Việt Nam Quốc Tổ, đấng tối cao
Con cả Cha Trời, xuống nhân gian
Mở ra thời đại văn minh mới
Cứu nhân độ thế, thoát tai ương
Cội Nguồn Văn Hóa, nền Quốc Giáo
Đưa người trở lại, chốn thiên bang
Việt Nam nước Việt, tuy nhỏ bé
Đứng đầu thế giới, ánh minh quang.

Văn Học Nghị Luận là Văn Học cá chép hóa Rồng, văn học tối cao trong Văn Hóa Nghị Luận Cội Nguồn, văn học khai sáng trí tuệ. Trở thành những câu hỏi, trở thành những đề thi trong các kỳ thi.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s