ĐỀ 1

ĐỀ 1

A,
Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần làm con Kinh Dương nước Xích Quỷ. Về sau trở thành Quốc Tổ có công khai dựng lên nước Văn Lang rộng lớn.

Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang không phải theo ý riêng Quốc Tổ, mà làm theo Thiên Ý Cha Trời theo huyền cơ Thiên Ý vũ trụ.

Vì tiểu kiếp thứ 9 đi lần đến giai đoạn kết thúc sau mười nghìn năm nữa, chuyển sang tiểu kiếp thứ 10

Một tiểu kiếp là 16 triệu 800 nghìn năm nhân loại trần gian đã tu luyện tiến hóa linh hồn trải qua 16 triệu 790 nghìn năm đã tượng búp trí huệ. Chờ Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện là nở hoa trí huệ đơm hoa kết trái thành quả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng loạt trở về trời đông vô số vô biên không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn.

Nhất là sau năm nghìn năm nữa thời phong tai, hỏa tai, thủy tai, địa tai động đất, cường độ rất lớn, trung bình cơn bão cũng đã là 500 cây số giờ về mùa đông thì những cơn mưa như thác trút xuống trở thành những trận hồng thủy kinh người.

Sự hủy diệt của tứ tai Đất, Nước, Gió, Lửa càng về cuối tiểu kiếp càng khủng khiếp hủy diệt lần sự sống muôn sinh linh cùng vạn vật trong đó có con người cho đến kết thúc tiểu kiếp thứ 9 thì không còn gì nữa.

Nhân loại sống sót rất ít, những người sống sót chuyển sang tiểu kiếp thứ 10 trở thành người Hồng Hoang sanh con đẻ cái lưu tồn nòi giống con người dòng giống Tiên Rồng ở tiểu kiếp thứ 10 nầy.

Quốc Tổ hàng phục Bách Tộc khai dựng lập lên nước Văn Lang bằng con đường Văn Hóa Cội Nguồn, không dùng đến binh đao giáo mác. Chỉ tiêu diệt ba con chúa quỷ Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh.

Quốc Tổ khai lập lên nước Văn Lang với nhiều mục đích, theo Thiên Ý huyền cơ không thể nói hết chỉ vài ba trang giấy. Những ý văn trên vừa là khai sáng trí huệ, vừa là trở thành những câu hỏi, những đề thi quan trọng trong các môn thi, làm cho trí huệ nở hoa.

Văn Học Nghị Luận là văn học cá chép hóa Rồng. Phàm hóa thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Văn Học tối cao trong Văn Hóa Nghị Luận Cội Nguồn.

B,
Trong cuộc thế cõi đời muốn khai lập sự nghiệp gồm thâu thiên hạ, đương nhiên phải đấu tranh đi đến thắng lợi, không có đấu tranh thì khó mà gồm thâu thiên hạ lập nên đại nghiệp được.

Chỉ riêng độc nhất Quốc Tổ.
Không chọn con đường lập quốc bằng bạo lực, gươm đao giáo mác thắng là Vua thua là Giặc vì xem đi xét lại Giặc với Vua cũng chỉ là một thứ.
Quốc Tổ chọn con đường Văn Hóa Cội Nguồn gồm thâu thiên hạ con đường không đánh mà thắng Bất Chiến Tự Nhiên Thành, gồm thâu Bách Tộc trở thành Bách Việt Văn Lang.

Sự thành công trên đường Văn Hóa Cội Nguồn là không thể nghĩ bàn, kẻ thắng người thua đều được hưởng lợi ai cũng như ai. Quyền con người Nhân Quyền, Quyền công dân Dân Chủ. Quyền Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do mưu cầu hạnh phúc. Dân chúng có Quyền đấu tranh khi mất Quyền con người Nhân Quyền. Dân chúng có Quyền đấu tranh khi mất Quyền công dân Dân Chủ, Có Quyền đòi hỏi Quyền Công Bằng Bình Đẳng Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền cơ bản xã hội.

Nói Tóm Lại: Trong sự sống con người có ba phần Quyền chính.

Một là Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho Quyền con người Quyền Nhân Quyền.

Hai Quyền cơ bản công dân Quyền Dân Chủ.

Ba quyền cơ bản xã hội. Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc.

Những Quyền cơ bản trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Nền Văn Hiến nhân loại nói chung, Hiến Pháp của mỗi Dân Tộc nói riêng.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s