LỜI NÓI ĐẦU 3

LỜI NÓI ĐẦU

Long Hoa Thi Tập Thời Đại;
Là bộ kinh thơ được coi như là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền văn ý cao sâu thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.

Long Hoa Thi Tập Thời Đại; Không do tu chứng đắc viết ra, cũng không phải của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa truyền dạy, mà là văn thơ Thiên Ý huyền cơ của trời. Chỉ có một người duy nhất nói ra Thiên Ý Văn Thơ chính là Quốc Tổ con cả của Trời. Chí Tôn đương kim vũ trụ.

Có thể nói Văn Thơ Thiên Ý không phải dễ ra ra đời, mà hàng chục năm mới xuất hiện đi vào cơ tận độ.
Có nghĩa là: Đến chu kỳ huyền cơ Pháp Thân Thiên Ý Tối Cao vũ trụ rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có bao trùm Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chuyển luân nhân loại về trời. Đây là cơ hội hàng chục triệu năm mới xảy ra một lần.

Nhưng muốn được về trời phải hội nhập Thiên Ý chỉ cần thuộc vài ba câu Thơ Thiên Ý thời coi như không còn sa đọa xuống Địa Phủ chờ ngày đầu thai tái kiếp làm người chốn trần gian, tiếp tục tu luyện tiến hóa linh hồn siêu sanh về trời.

Huống chi đọc kinh thơ Thiên Ý, hiểu được ý nghĩa lời dạy Thiên Ý mãn trần liền được Pháp Thân Thiên Ý tối cao vũ trụ siêu độ luân chuyển linh hồn về trời sống trên cõi châu báu giàu sang sung sướng an vui vĩnh hằng trên quê hương cõi trời thiên đàng cực lạc. Còn nếu như truyền bá Thiên Ý kinh thơ cứu nhân độ thế lập đại công thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay tại trần gian mãn trần trở về trời trở thành các Cung Chủ, nếu dày công tận độ thế nhân thời trở thành vua, chúa trên các cung trời cõi trời.

Văn Hóa kinh thơ Thiên Ý hàng chục triệu năm mới xuất hiện ra đời, kéo dài tuổi thọ cũng lâu xa 84 triệu năm tới mới đi vào viên mãn kết thúc Cơ Long Hoa. Tiếp theo Cơ Long Hoa. Là Cơ Thiên Ý Liên Hoa Hải Tạng cũng kéo dài tuổi thọ 84 triệu năm cho đến cuối tiểu kiếp 20. Cuối tiểu kiếp 20 là đi vào kiếp hoại.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s