QUỐC TỔ CHẤM CÔNG

Huyền cơ Thiên Ý Cha Trời
Xóa tan tăm tối, lập đời thượng ngơn
Kỳ ba mở hội Rồng Tiên
Năm châu bốn bể uy linh sáng ngời
Cội Nguồn Văn Hóa ra đời
Mở đường nhân loại phản hồi quê tiên
Tổ Tiên Tạo Hóa Vô Biên
Pháp thân luân chuyển càn khôn đất trời
Huyền cơ đã đến gần kề
Hãy mau trở lại Cội Nguồn lập công
Cứu dân cứu nước cứu non
Lưu danh sáng mãi trần gian muôn đời
Dịp may chỉ có một lần
Bỏ qua cơ hội còn gì thời cơ
Triệu năm cơ hội là đây
Kỳ ba dốc sức, cung mây phản hồi
Mau lên nhân loại Đồng Bào
Mau lên gắng sức Vua Hùng chấm công
Đề thơ phong Ấn vinh quang
Bảng vàng ghi nhận công lao cứu người
Quốc Tổ đã xuống trần rồi
Có duyên thấy rõ, không gì hồ nghi
Xem kinh thấy rõ người ơi
Đều do Quốc Tổ mở ra Cội Nguồn
Thấy kinh tức đã thấy người
Thấy Ông Quốc Tổ xuống trần không sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn