QUÝ NHẤT LƯƠNG TÂM

QUÝ NHẤT LƯƠNG TÂM.

Con người quý nhất Lương Tâm
Chính là chân thiện biết bao đức lành
Những ai bán rẻ Linh Hồn
Uổng thay một kiếp làm người trần gian
Giàu tiền giàu của, giàu sang
Nhưng giàu nhân đức còn hơn vạn lần
Những người quý trọng Linh Hồn
Coi như không mất vẩn còn Lương Tâm.
Chết đi Hồn đặng sanh thiên
Linh Hồn sống mãi ở trên cõi trời
Huống chi yêu nước thương nòi
Có công vì nước vì đời vì dân
Hồn Linh hiển Thánh anh minh
Thành Tiên, thành Phật anh linh Thánh Thần

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s