CHUNG CÙNG YÊU NƯỚC.

Yêu nước nhiều cách lắm ai ơi
Người đi phía trước, phía sau cùng đường
Đèn tỏa sáng, nhờ dầu không cạn
Nước vẩn đầy, nhờ giọt mưa rơi
Yêu nước nhiều cách khác nhau
Cùng chung lý tưởng dựng xây nước nhà
Ánh sáng mặt Trăng
Từ ánh sáng mặt Trời.
Cũng soi cũng chiếu sáng ngời khác chi
Có ai nhìn thấy gió đâu
Nhưng mà gió vẩn làm bao việc Trời.
Có ai thấy điện được nào
Nhưng mà điện vẩn khắp cùng càn khôn
Yêu nước cũng thế mà thôi
Thấy mà không thấy biết bao diệu kỳ
Chung nhau cùng một con đường
Vì dân vì nước vì là Việt Nam.
Người như Rồng , Phụng bay cao
Người như mãnh Hổ thi nhau thét gầm
Người như chim yến nhẹ nhàng
Bay qua lượn lại dệt nguồn mùa xuân
Người như những ánh vì sao
Người như ngọn đuốc sáng soi hào hùng
yêu nước nhiều cách lạ đời
Chung quy tốm lại đều là vì dân
Vì đời vì nước vì non
Vì dân giàu nước mạnh Việt Nam trường tồn.

Văn Hóa Cội Nguồn