QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO

Văn Hóa Cội Nguồn
Chính là Quốc Giáo
Chờ đợi mà chi, bỏ phí thời gian
Hãy mau truyền bá kinh thơ
Làm cho đất nước hồi sinh sống còn
Văn Hóa Cội Nguồn
Chính là con đường
Cứu dân cứu nước sum vầy đoàn viên
Quốc Giáo truyền thống anh linh
Cội Nguồn Văn Hóa đắp xây an lành
Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ ra đời
Quốc Giáo, Quốc Đạo đang thời chuyển luân
Cội Nguồn Văn Hóa Cha Ông
Trở Thành Quốc Đạo, năm nghìn năm sáng ngời
Có công trong hội kỳ nầy
Vang danh dòng họ, rạng là cháu con
Quốc Giáo, Quốc Đạo vẻ vang
Có công nhất định lưu danh muôn đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn