PHÚC PHẦN TRỜI CHO

Văn Hóa Cội Nguồn đã ra đời
Đó là Thiên Ý, của Cha Trời
Tam giáo quy nguyên về một gốc
Ngũ chi hiệp nhất, Đạo và Đời
Chỉ cần đọc tụng, vài ba chữ
Tai ương họa biến, phước đến nơi
Nói chi đến chuyện, truyền kinh giáo
Chuyển số đổi đời, giàu sanh sôi
Phật, Tiên, Thánh, Chúa, không ai khác
Truyền kinh thuyết giáo rạng cao ngôi
Tiểu phú do cần ra công tạo
Đại phú do trời, thưởng công lao
Xấu, tốt do mình tạo ra cả
Thiên Ý trao truyền, phước biết bao
Cha Trời chủ quản càn khôn vũ trụ
Trời cho ai nấy nhận, nhờ gieo Ý Trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn