CHÍ THÁNH

CHÍ THÁNH

Vì Nguồn vì Cội, vì nước non
Ra công khổ nhọc, cứu giang san
Không nề nguy hiểm nơi cuộc thế
Chấp nhận lao tù, chẳng thở than
Xông pha lặng lội, trong bão tố
Sống chết xem thường, chí kim cang
Theo bước Cha Ông, rền chí Thánh
Truyền trao Văn Hóa, khắp thế gian
Giải trừ kiếp nạn, trong cuộc sống
Đêm lại tự do, sống bình an
Cội Nguồn Văn Hóa, nguồn ánh sáng
Phá tan tăm tối, họa đeo mang
Vì Nguồn vì Cội vì non nước
Không là Tiên, Phật, cũng Thánh Nhân cõi đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s