CÁC BẬC KỲ NHÂN

CÁC BẬC KỲ NHÂN

Ai đã về Nguồn Cội
Vào vận hội rồng mây
Ai đã vì Cha Ông
Thời hiếu trung tỏa sáng
Lòng yêu thương rộng lớn
Nhân đức rộng bao trùm
Đều là những nhân tài
Ở các nước cõi trời
Đã lâm phàm xuống thế
Theo Thiên ý Trời Cha
Phò Quốc Tổ Hùng Vương
Những người vì nước vì non
Không quên Nguồn Cội Phật Tiên giáng trần
Đều là các bậc kỳ nhân
Lâm phàm xuống thế lập công cứu người
Thanh danh uy đức sáng ngời
Muôn năm sáng mãi soi đường thế gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s