DÂN CA CỘI NGUỒN -1

DÂN CA CỘI NGUỒN

Ý a a ý à y
Dẫu xây chín bật phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người
Có Đức mặt sức làm giàu
Có công có quả kiếp sau giàu thừa

Ý a a ý à
Gieo ác gặt ác nay xưa
Hại người người hại sớm trưa đâu lầm
Mưu thâm thì họa cũng thâm
Việc làm phi pháp họa tầm đến ngay

Ý a a ý à
Đời cha làm ác đêm ngày
Đời con lắm họa tai bay khó lường
Làm lành hương xạ nhiên hương
Phước tìm phước đến sự thường xưa nay

Ý a a ý à
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
Dù đẹp tám vạn nghìn tư
Mà không có nết cũng hư một đời

Ý a a ý à
Có nhân có nghĩa ai ơi
Còn hơn giàu có mà đời nhuốt nhơ
Đói cho sạch rách cho thơm
Giàu tình giàu nghĩa quí hơn sang giàu

Ý a a ý à
Nước trong ai chẳng gội đầu
Hoa thơm trái ngọt đâu đâu cũng cần
Làm giàu tuy khó muôn lần
Có nhân có nghĩa khó ngàn lần kia

Ý a a ý à
Khôn ba năm dại một giờ
Rừng trăm năm tuổi tàn đời que diêm
Lìa Nguồn lìa Cội ác gian
Rốt cùng còn lại hai hàng lệ rơi

Ý a a ý à
Ác gian gieo rắc tàn đời
Luật trời không đổi không dời mà mong
Cán cân trời đất cán cân
Gieo sao gặt vậy luật trời công minh

Ý a a ý à
Người khôn lấy chính làm nên
Không như kẻ dại tà lên gian tà
Sông sâu sào ngắn khó qua
Người khôn nương thiện vượt qua thác gành

Ý a a ý à
Ăn cỗ đi trước khôn lanh
Lội nước đi trước ngu dành cái ngu
Chim khôn tiếng động đã bay
Người khôn tránh ác hay nghe điều lành

Ý a a ý à
Thằng dại làm hại thằng lanh
Làm bạn như thế còn chi cuộc đời
Hoa thơm ai muốn xa rời
Người khôn hiền đức ai người chẳng yêu

Ý a a ý à
Non sông đất nước bao điều
Theo nền Quốc Đạo sang giàu tự do
Cội Nguồn văn hóa trời cho
Dân giàu nước mạnh ấm no đời đời.
Ý a a ý à.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s