DÂN CA CỘI NGUỒN

DÂN CA CỘI NGUỒN

Ý a a ý à
Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc ở gần người khôn
Sống là cuộc sống thế gian
Dại khôn thiện ác mọi đàng khổ vui

Ý a a ý à
Đại nghĩa mà lại bỏ đi
Tránh đâu cho khỏi những gì đen đen
Không làm mà muốn có ăn
Sống mà như thế phải chăng sống mù

Ý a a ý à
Những người đức hạnh trên đời
Đi đâu cũng được con người ngợi ca
Những người yêu nước thương dân
Vẻ vang dòng họ thơm danh rạng ngời

Ý a a ý à
Những người truyền giáo Cha Trời
Muôn năm tiếng tốt vạn đời anh linh
Năm dài tháng rộng ung dung
Danh vang bốn bể tiếng thơm muôn đời

Ý a a ý à
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Cớ chi một Cội mà này đá nhau
Lá dâu xanh bọc lá dâu
Người sao người lại hại nhau con người

Ý a a ý à
Địa cầu chung một địa cầu
Năm châu bốn biển đều là anh em
Đoàn kết lại đoàn kết thêm
Ước bông lúa chín mới nên đồng vàng

Ý a a ý à
Thương đi gọi nhớ đi tìm
Cho đời xuân mãi bao niềm yên vui
Cội Nguồn văn hóa đẹp tươi
Đại đồng bình đẳng cho người tự do

Ý a a ý à
Chiến tranh là họa âu lo
Binh đao máu lửa than tro bụi tàn
Cội Nguồn muôn cõi thiên đàng
Đại Đồng Đại Đạo sống còn chư thiên

Ý a a ý à
Người ngu bởi tại chẳng tin
Đừng thấy lời hiền mà xỏ mà xuyên
Họa tai ập tới liền liền
Đạo Trời nào phải dịu mềm mà ngông

Ý a a ý à
Người ngu bởi tại chẳng thông
Ác gian sùng bái Đạo Rồng biến nghe
Hết đời địa ngục chẳng tha
Trăn nghìn ức kiếp khó ra ngục tù

Ý a a ý à
Khôn lanh sống với người ngu
Khác gì sống ở ngục tù tối tăm
Trăm năm ôi cả trăm năm
Xin Trời mở lối cho con chầu Trời
Làm tôi làm tớ cho người
Còn hơn sống cảnh sang giàu đen đen
Ý a a ý à.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s