TRỤ YÊN CHÁNH PHÁP

TRỤ YÊN CHÁNH PHÁP

Hãy về Nguồn, trụ yên chánh pháp
Trí huệ khai, tự dứt não phiền
Chân tâm sạch hết mây mù
yêu, ma, quỉ dữ, không còn biến tan
Nền chân lý, tối cao Thiên Ý
Rõ luật thiên, xây đắp phúc lành
Dứt đường sanh tử, tử sanh
An vui tự tại, chân như tánh Trời
Phá mê chấp, lần hồi đạt đạo
Cứu độ nhân, hội tụ công lao
Nhờ công mà đặng ngôi cao
Càn khôn, vũ trụ ra vào tiêu diêu
Về Nguồn Cội rõ thông Tạo Hóa
Thấu suốt cùng, chân giả, giả chân
Bổn lai diện mục chủ nhân
An vui tự tại, tâm kinh đại thừa
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s