TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG ĐỜI

TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG ĐỜI

Đã góp phần, xây nền đất nước
Thời chủ đề, những bước văn minh
Tinh thần vật chất song đôi
Nhất là Đạo Đức phải đi hàng đầu
Một dân tộc hào hùng tỏa sáng
Thời toàn dân cuộc sống văn minh
Nhất là phản tỉnh cái hay
Đẩy lùi cái ác, cứu nguy sống còn
Mấy ai hiểu trường đời rộng lớn
Đủ thành phần chẳng xiết kể chi
Con đường cứu nước cứu non
Trường đời góp sức còn hơn trường nào
Hãy nhìn ra khắp cùng thế giới
Cõi trường Đời rộng khắp năm châu
Bao nhiêu bài học cao sâu
Bao nhiêu kinh nghiệm rút ra từ Đời
Một trường học dễ gì học được
Phải thông minh chọn lọc tinh hoa
Bao nhiêu học thuyết sâu xa
Bao nhiêu binh pháp cũng trong trường đời
Giàu cao ngất, không ngoài nắm bắt
Rõ cung cầu, ưa thích chúng dân
Thiên tài lãnh tụ thế nhân
Cũng từ trường học rõ thông trường đời
Kinh luân nào phải xa vời
Cũng từ cuộc sống bình thường mà ra
Triết học yên thâm đỉnh cao
Không ngoài cuộc sống chúng dân đời thường
Những ai xem nhẹ trường đời
Khó mong đạt đến lộ trình vĩ nhân
Trường đời khắp cả thế nhân
Xem thường thời khó chuyển xây thế tình
Bài học rút ra từ đời
Mới nhìn thấy được những gì đổi thay
Trở thành lãnh đạo tài ba
Cứu dân cứu nước vượt qua khốn cùng
Bài học đầu tiên trường đời
Tầm nhìn rộng lớn thế thời rõ thông
Trường đời nào của riêng ai
Chỉ chăm cầu học nào đâu tốn tiền
Trường đời nào phải thấp hèn
Trường thi, Tiên, Phật, Thánh, Thần xưa nay
Siêu nhiên trí huệ từ đây
Suốt thông vũ trụ, tam thiên tột cùng
Không tiền thời học trường đời
Cội Nguồn không tốn một đồng vào đi
Đạo, Đời chung một đề thi
Thông rồi mới thấy cái chi cũng thường
Lời thơ đã tỏ đã tường
Trường nào cũng quý, cần gì lấn chen
* * *
☆VĂN HÓA CỘI NGUỒN ☆

2 comments

 1. Học đường là chữ I A
  Là nơi học tập giúp ta nhận đời
  Còn nơi để sống nên người
  Từ trong hơi thở dòng đời bao la
  Trau rồi sự nghiệp buôn ba
  Trường đời là sách không trang cuối cùng
  Một khi vận nước bập bùng
  Tỉnh hoa cốt cách anh hùng từ dân

  Like

 2. Học đường là chữ I A
  Là nơi học tập giúp ta nhận đời
  Còn nơi để sống nên người
  Từ trong hơi thở dòng đời bao la
  Trau rồi sự nghiệp buôn ba
  Trường đời là sách không trang cuối cùng
  Một khi vận nước bập bùng
  Tỉnh hoa cốt cách anh hùng từ dân

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s