CHÚ GIẢI: CHỮ VIỆT NAM

CHÚ GIẢI CHỮ VIỆT NAM

Cha ơi cha, cho con biết với
Chữ Việt Nam có tự bao giờ
Vì sao chữ Việt ra đời
Phải chăng chữ Việt khác thường không Cha ?

Con ơi con, con hãy nghe đây
Cơ trời đã chuyển vận xoay
Khiến cho chữ Việt khỡi sanh ra đời
Chữ Việt là chữ Cội Nguồn
Thậm thâm vi diệu đứng đầu trần gian

Con ơi, con hãy nhớ ghi
Chữ Việt là chữ:
Kết hợp mẫu Tự chữ, Đông, Tây ra đời
Chữ Việt là chữ của Trời
Âm, Dương kết hợp rõ thời huyền cơ
Phương Tây :
Mẫu tự, Ro Ma, La Tinh
Kết hợp Âm, Sắc: Mẫu tự Hán, Nôm, Việt thành
Chữ Việt vì thế đứng đầu
Hơn hẳn chữ Hán, Tây, Tàu, Pháp, Anh
Chữ Việt là chữ thông thiên
Thậm thâm vi diệu ý sâu tận cùng
Kinh luân chữ Việt ra đời
Thiên Ý Cha Trời chuyển vận càn khôn
Làm cho khắp cả thế gian
Thấm nhuần Thiên Ý truyền trao cho người

Công lao Chữ Việt ra đời
Không phải một người. Đắc Lộ khai ra
Cọng nhiều Nho Sĩ tài ba
Quá trình chỉnh sửa dài lâu mới thành
Vào thời Nhà Nguyển đâu lầm
Con ơi con nhớ thuộc lòng nghe con

ALe xandre, de Rhodes
Cũng là một trong những người
Có công kết hợp:
Mẫu tự Tây, Tàu, Việt Nôm
Hình thành ra chữ Việt Nam
Đỉnh cao Âm Sắc văn minh tột cùng

Con ơi, con hãy nhớ rằng
Phương tây:
Mẫu tự ROMA, LA TINH
Phương Đông:
Mẫu tự Âm Sắc Hán, Nôm diệu kỳ
Chữ Việt vì đó ra đời
Cũng do kết hợp Đông thời với Tây
Sơ khai chữ Việt từ lâu
Thời gian bổ khuyết,
Thêm bớt về sau mới thành
Quốc Ngữ chữ Việt ra đời
Nhiều năm chỉnh sửa lâu dài nhiều năm
Ra đời chính thức Ro Ma
Ấn in ở tại Va Ti Can nước người
Ngữ Việt đầu tiên ra đời
Việt Nam có chữ ôi nào mừng vui

Cội Nguồn Chữ Việt chuyển xoay
Thế nhân, nhân loại Đông, Tây vể trời
Con ơi Cha đã giảng rồi
Chữ Việt ra đời, do Tạo Hóa huyền cơ
Đã có hơn ba mươi thập niên
Một nghìn sáu trăm năm mốt xa xưa lâu rồi
Chữ Việt là chữ do trời
Vận hóa chuyển cùng thế giới năm châu
Cội Nguồn Đại Đạo tối cao
Tam Giáo quy nguyên, ngũ chi hợp nhất. Năm châu bốn biển Đông, Tây Đại Đồng.
* * *

☆VĂN HÓA CỘI NGUỒN ☆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s