PHƯỚC ĐỨC VÔ BIÊN

PHƯỚC ĐỨC VÔ BIÊN

Một câu kinh giáo của Tổ Tiên
Hơn cả năm non của với tiền
Nếu đêm truyền dạy cho nhân thế
Đắt tài đắt lợi đắt thành Tiên.

“Ví có người đêm của cải của mình nuôi khắp thiên hạ trên quả địa cầu cả trăm nghìn năm không hơn người truyền kinh giáo Tổ Tiên dù chỉ là một câu huống chi là truyền kinh giáo nhiều năm nhiều tháng thời đời đời kiếp kiếp thường làm vị vua trời, chuyển luân vương thay thế Tổ Tiên duy trì công Đạo của vũ trụ”.
*********
Cao Đức Thắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s