CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
CHỦ NGHĨA TỰ BẢN
Hai chủ nghĩa nầy, giống như Âm với Dương, Chủ nghĩa Tư Bản thuộc Dương, chủ nghĩa Cộng Sản thuộc Âm. Trong thực tế hiện nay. Cộng Sản cũng như Tư Bản đều có mặt được và mặt mất của nó.
– Mặt được của Tư Bản là: Tôn trọng Nhân Quyền, tôn trọng Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng theo Hiến Pháp Luật Pháp. Mặt mất của Tư Bản là: Phân biệt chủng tộc, khó hòa giải hòa hợp dân tộc, khi Cộng Sản không còn thì chủ nghĩa Tư Bản tự tranh chấp với nhau. thậm chí tiêu diệt lẫn nhau.
– Cái được của Cộng Sản là: Gồm thâu tất cả về một mối thống nhất. Nhưng mặt hại của Cộng Sản là tạo lên thể chế Độc Tài toàn trị. Phá vỡ nguyên tắc tự nhiên, đi ngược lại Thiên Ý vũ trụ. Tước đoạt quyền con người, những quyền cơ bản mà Tạo hóa đã ban cho những quyền bất khả xâm phạm. Mất hết Tự Do không có sự Công Bằng Bình Đẳng.
– Chủ nghĩa Tư Bản thuộc về Bản Chất Tự Nhiên. Chủ Nghĩa Cộng Sản thuộc về Tính Chất trào lưu xã hội. Vì thế Tính Chất Cộng Sản , không thể nào hơn được Bản Chất Tự Nhiên Tư Bản. Nhưng Chủ Nghĩa Tư bản chưa phải là Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chỉ có Chủ Nghĩa Đại Đồng mới kết hợp được hai Chủ Nghĩa Cộng Sản lẫn Tư Bản. Âm – Dương hợp nhất. Chủ Nghĩa Đại Đồng chính là Chủ Nghĩa thứ ba. Chủ nghĩa Trung Hòa Âm- Dương, vừa thống nhất vừa đi vào tự nhiên Nhân Quyền Dân Chủ. Kết hợp tinh hoa Cộng Sản lẫn Tư Bản trở Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chủ Nghĩa Đại Đồng chỉ sanh ra trên đất nước Việt Nam , sau đó lan rộng ra toàn cầu. Chủ nghĩa của sự Văn Minh Tinh Thần lẫn Vật Chất, Đời , Đạo là một , có một không hai nơi vũ trụ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,