LONG HOA GIÁO TỔ

LONG HOA GIÁO TỔ.

Trên trái đất nầy, cũng như toàn thể con cháu Văn Lang. Xuyên suốt năm nghìn năm, nay là con cháu Việt Nam.
Không ai hơn được Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng. Kẻ cả tam thiên đại thiên thế giới, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Vì sao lại tột thế Anh Linh như thế ?
Vì Chí Tôn Quốc Tổ, đang là đương kim Giáo Tổ Long Hoa. Tổng Đà La Ni 5 phần Pháp Thân Cội Nguồn Tạo Hóa Tổ Tiên Vũ Trụ.
Mật Tạng Vũ Trụ – Thiên Tạng Vũ Trụ – Pháp Tạng Vũ Trụ – Luật Tạng Vũ Trụ – Đại Đạo Hiến Tạng Vũ Trụ.
Quyền Chí Tôn Quốc Tổ. Thay thế Thiên Ý Cha Trời, Cha Trời cũng chính là Chúa Trời. Nói ra Long Hoa Kinh Tạng Vũ Trụ. Kéo dài trải qua năm tiểu kiếp 87 triệu 400 nghìn năm tới.
Tới tiểu kiếp thứ 15 sẽ có Đức Chí Tôn khác thay thế ra đời, lên ngôi tổng Đà La Ni thay thế Cha Trời nói ra Liên Hoa Hải Tạng.
Để vận hành theo Cơ Long Hoa. Chí Tôn Thiến Đế đầu thai xuống trần trở thành Quốc Tổ Vua Hùng. Mở khai ra hội Long Vân cách đây năm nghìn năm. Làm nền tản cho hội Long Hoa sau năm nghìn năm.
Sau hội Long Vân 2 nghìn 500 năm, Tam Giáo Xuống Trần. Mở ra Phật Giáo. Thánh Giáo, Nhơn Giáo. Tam Giáo đều chung một đích là giáo hóa nhân loại con người không được vi phạm vào Thiên Ý, chính là Thiên Luật Vũ Trụ.
Phật Giáo nghiêng về Luật Tạng. Phạm luật Trời không ai cứu nỗi. Chúa nghiêng về Thiên Tạng. Quy Thuận Cội Nguồn tức là quy thuận Chúa Trời hay Cha Trời cũng thế. Nếu không quy thuận Cha Trời sẽ bị Quỉ Yêu sát hại. Khổng, Lão nghiêng về Pháp Tạng Thuận Thiên không được nghịch Thiên. Thuận Thiên Thời còn nghịch Thiên thời Mất. Như vậy Tam Giáo cùng chung mục đích tôn chỉ chẳng khác gì nhau, mục đích là hướng nhân loại về Cội Nguồn đem lại sự bình yên cho toàn nhân loại, cũng như siêu thoát về trời.
Sau năm nghìn năm kẻ từ hội Long Vân, Chí Tôn Quốc Tổ sẽ trở lại trần gian, Khai mở ra Hội Long Hoa toàn cầu, khai lập lên Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Quyền Nhân Chủ, cao hơn Nhân Quyền Dân Chủ mấy bậc.
Từ đây nhân loại lập công theo Cơ Long Hoa trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cho đến 8 triệu 400 nghìn năm tới giữa tiểu kiếp thứ 10. Nơi Đà La Thiên, Hạ Thiên Vũ trên hư không Đao Lợi Thiên Chí Tôn Quốc Tổ khai ra Đại Hội Long Hoa Vũ Trụ. Thọ ký Cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như các vị Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa tổ. Làm chủ các tần trời. Khắp tam thiên đại thiên thế giới.
Tùy theo Đại Nguyện tận độ lớn nhỏ, mà có Quốc Độ lớn nhỏ
Vị trí tối cao Vũ Trụ trong vòng 87 triệu năm tới không ai có vị thế cao hơn Quốc Tổ
Chí Tôn Quốc Tổ, có mười danh hiệu tối cao ở ngôi vị Chí Tôn thay thế Cha Trời.
Như Lai – Ứng Cúng – Chánh Biến Tri – Minh Hạnh Túc – Thiện Thệ – Thế Gian Giải – Vô Thượng Sĩ – Điều Ngự Trượng Phu – Thiên Nhơn Sư – Thiên, Nhơn Tôn. Không phải chỉ ở Thế Tôn.
Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ cũng có đủ mười danh hiệu như vậy nhưng ở ngôi vị Thế Tôn. Tất cả đều theo Thiên Ý Cha Trời hành Đạo.
Tốm lại: Dân Tộc Việt Nam, có Chí Tôn Quốc Tổ như vậy, Không theo phò lập công thời phò ai. Còn ai hơn được Quốc Tổ. Nếu có người ngang bằng Quốc phải chờ đên 87 triêu 400 nghìn năm nữa. Giáo Tổ Liên Hoa Hải Tạng ra đời, thế vào vị trí Long Hoa Giáo Tổ đương kim.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s