CHÚ GIẢI: Thiên Quyền- Nhân Chủ, Nhân Quyền- Dân Chủ

CHÚ GIẢI
Thiên Quyền- Nhân Chủ
Nhân Quyền- Dân Chủ
Thiên: là Trời
Quyền: là quyền năng, uy quyền
Như vậy:
Thiên Quyền là Quyền Năng từ Trời.
Có nghĩa là : Tạo Hóa khai tạo con Người thời cũng ban cho con Người những Quyền mà Tạo Hóa có. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ. Trong đó có Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc.
Những Quyền nói trên, không phải con người tự có, những Quyền cơ bản nầy. là do Tạo Hóa ban cho những Quyền bất khả xâm phạm.
Vì thế con Người phải tuyệt đối bảo vệ, những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai đã ban cho. Như vậy những Quyền cơ bản con Người có ra, chính là từ Thiên Quyền có Nguồn Gốc từ Trời. Từ bản thể Quyền Năng Uy Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên.
Con Người có được những Quyền cơ bản nầy, phát Nguồn từ Thiên Quyền. Mà Tạo Hóa đã ban cho trở thành những tài sản vô giá, mà con Người đã được làm Chủ. THIÊN QUYỀN- NHÂN CHỦ
Những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho thời ai cũng như ai, không ai khác ai, trở thành cái Quyền cơ bản của mỗi con người NHÂN QUYỀN.
Nhân Quyền là cái Quyền mà ai ai cũng có. Phải chung nhau bảo vệ, cũng như thực thi những Quyền cơ bản ấy. những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho.
Như Vậy: Nguồn Cội của NHÂN QUYỀN chính là THIÊN QUYỀN mà con Người có Quyền làm Chủ. THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ
Nói một cách dễ hiểu. Tánh Quyền Năng Uy Quyền tự nhiên Trời, trở thành những Quyền cơ bản của mỗi con Người.
Ví dụ: Thể tánh tự nhiên của Nước, trở thành những Quyền cơ bản của Bọt nước. Vì thế mỗi Bọt Nước phải cùng chung bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm.
DÂN CHỦ: là nói đến cái Quyền làm chủ của mỗi người Dân. Quyền làm Chủ non sông đất nước. Quyền làm chủ xã hội, có Dân mới có Tổ Quốc, có Dân mới có xã hội. Thậm chí có Dân mới tạo lập lên Nhà Nước, tạo lập lên Chính Quyền.
– Vì vậy Nhà Nước nào, Chính Quyền nào cũng phải lấy Dân làm gốc. Mất gốc Dân là sụp đổ. Lòng Dân đã cạn thời Nhà Nước, Chính Quyền cũng phải ra đi. Đó là quy luật tự nhiên, định luật cơ bản sự tồn vong Nhà Nước cũng như Chính Quyền. Lòng Dân đã oán hận thời mất tất cả.
Nói Tóm Lại: THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ. NHÂN QUYỀN- DÂN CHỦ, không của riêng một đất nước nào, một Dân Tộc nào. Mà đó là cái chung, là quy luật sống. Sự sống có Cội có Nguồn, sự sống Chân Thiện Hoàn Mĩ, đạt đỉnh cao Nhân Loại con Người. Tùy theo sự Giác Ngộ của mỗi Dân Tộc, mỗi đất nước. Không cần ai phải theo ai. Mà tất cả mỗi đất nước, mỗi Dân tộc đều phải chung tay bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Những Quyền Tạo Hóa ban cho. Quyền Bất Khả Xâm Phạm.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s