ĐẠO LÀM ANH

ĐẠO LÀM ANH
Làm anh nhớ chữ công bằng
Nhớ cùng một cội một dòng máu ra
Chung cùng một mẹ một cha
Đã cùng một cội phải hòa nhịn nhau
Làm anh phải nghĩ trước sau
Sống theo lẽ phải siêng trau đức lành
Ruột rà chung một gia đình
Thương yêu đùm bọc thắm tình anh em
Làm anh giới đức tinh nghiêm
Ở ăn mực thước nói năng dạy bày
Gương mẫu đạo đức gia đình
Soi đường chỉ lối dắt dìu các em
Một là không được tham lam
Của ai xong nấy đừng mong làm gì
Hai là không được sân si
Hận thù ganh ghét được gì khổ thân
Ba là không được dệt thêu
Chuyện không nói có lắm điều diềm pha
Bốn là nạnh hẹ cạnh tranh
Phân bì nầy nọ lựa phần thiệt hơn
Anh em như thể tay chân
Tựa nương giúp đở xa gần xẻ chia
Năm là không được hơn thua
Làm cho huynh đệ sớm trưa tương tàn
Sáu là không được làm càn
Việc gì cũng phải rõ ràng phân minh
Làm anh như vậy mới cao
Sáng bừng đạo đức biết bao đẹp lành
Trời ban hồng phúc nên người
Mai sau ắt có võng dù, giàu sang
* * *
CAO ĐỨC TOÀN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s