SỐ PHẬN VIỆT NAM

Số phận Việt Nam,
Do người việt Nam quyết định
Nhân tốt ở đời, chọn bạn để kết giao
Kết giao bạn tốt, thời có đâu gặt xấu
Quan hệ các nước giàu, thời cuộc sống sẽ vươn lên
Số phận Việt Nam, không ai có quyền quyết định
Mà phải toàn dân, lựa chọn một hướng đi
Tiếp nối Cha Ông, vững tin nơi truyền thống
Theo chí hướng Vua Hùng, Quốc Tổ của non sông
An lành giàu có bình yên
Con đường dựng nước, còn nguyên sáng ngời
Cội Nguồn Văn Hóa soi đường
Việt Nam số phận, do người Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn