CŨNG THẾ MÀ THÔI

CŨNG THẾ MÀ THÔI
Quan dân cũng thế mà thôi
Quan trọng lối sống yên vui dung hòa
Quan, Dân cũng chỉ con người
Lối sống vô đức cũng thời như không
Thương non yêu nước là hơn
Mến Nguồn yêu Cội, nhớ ơn Vua Hùng
Giàu nghèo cũng một kiếp người
Ra đi để lại cho trần mà thôi
Dù nghèo lòng vẩn vui tươi
Nghĩa nhân chẳng mất, hiếu trung vẹn toàn
Không quên Nguồn Cội, Cội Nguồn
Sống mà như thế, quan thời như dân
Sống trong Hiến Pháp chính minh
Ai cũng như nấy biệt phân làm gì
Làm dân theo luật hiện hành
Còn hơn quan quyền cậy thế ba hoa
Sống như ác quỉ tinh ma
Sao bằng dân được,người dân chân thành
Quan, Dân, cũng chỉ một đời
Lẽ sống làm người Thiện , Ác khác nhau
Quan, Dân cũng thế mà thôi
Quan trọng lối sống, ích người lợi ta
* * *
☆Văn Hóa Cội Nguồn ☆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s