TRỌN LÒNG TRUNG HIẾU

TRỌN LÒNG TRUNG HIẾU

Trung với nước là trung chính nghĩa
Hiếu Vua Hùng là lẽ chánh chân
Trung với dân là trung đúng hướng
Hiếu Cội Nguồn chân lý xưa nay
Trung mà lìa bỏ Ông Cha
Hiếu mà phản bội sơn hà Việt Nam
Tôn thờ lũ giặc ngoại ban
Hiếu trung, trung hiếu vứt đi chẳng còn
Theo truyền thống chu toàn trung hiếu
Thờ Cha Ông trọn cháu trọn con
Một lòng vì nước vì non
Sáng bừng trung hiếu vinh quang cuộc đời
Lạc đường trung hiếu đi rồi
Uy quyền cho mấy cũng thời như không
Bao công lao hại dân hại nước
Chẳng được gì, danh thúi danh tha
Nỗi danh hung ác gian ngoa
Nỗi danh phản bội Ông Cha gian hùng
Hại dân trung hiếu đâu còn
Hại non hại nước lấp đường tương lai
Dù là địa vị ngôi cao
Chỉ thêm nguyền rủa xấu xa vạn đời
Hiếu với trung chẳng rời yêu nước
Trung với hiếu cội gốc không xa
Tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha
Hiếu trung, trung hiếu trổ hoa đạt thành
Hiếu Trung mà bỏ Cội Nguồn
Giả chân đã rõ một phường tà gian
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s